dinsdag 15 december 2009

“I’m too spoiled with lovely presents… and A Christmas Gift for You”


Dag allemaal, eindelijk kan ik weer schrijven.
Ik waarschuw je maar vast want dit wordt wel een héééle lange post, hahaha… dat krijg je als je een tijd niet hebt geschreven. (niet in slaap vallen hoor)
Zijn jullie al lekker in kerstsferen gehuld? Ik wel en ik vind het heerlijk zo met al die leuke kerstversieringen om me heen.
Al zeven weken galmde de kerstliedjes van Bing Crosby en Nat King Cole door ons huis heen, fantastisch hahaha….
Ben zo aan het genieten en… nog meer genieten doe ik van prachtige kado’s die ik heb ontvangen van ontzettende lieve engelen, blijf lezen en in mijn volgend berichtje heb ik een kerst presentje voor jullie.

Op m’n deurmat lag er bij thuiskomst van m’n werk een heerlijk pakje en kwam er een prachtige kaart uit met een afbeelding erop met een regen van harten, GEWELDIG!

Onder zo’n regen wil ik wel zonder paraplu onder wandelen…
En met het verder uitpakken van de envelop kwamen deze kado’s eruit, TE GEK!
Afkomstig van m’n lieve weblogvriendin Ingrid van “My Day”, helaas hebben we elkander nog niet live ontmoet maar dat gaat zeker gebeuren in 2010.

Dit hart heeft ze n.a.v. het boek “Speelgoed & Kadootjes om zelf te maken” van Caroline Zoob gemaakt, een TE leuk boek.
Ik kon alleen nog maar “Oooohhhhh” roepen en “wat prachtig”!
Te gek hé vind je niet?
Op haar blog had ik al een reactie geschreven wat een geweldige vondst ze daar had en raad eens wat na wat zoeken op internet heb ik inmiddels het boek ook gekocht bij http://www.kinderboekenkast.nl/ en ligt nu bij m’n verzameling hobby boeken, hoera!

En dan schreef ze me: “De drie witte knoopjes moet jou gezinnetje voorstellen en de twee kleine roze knoopjes jij en ik” (lieve zucht).
Werd er helemaal stil van na het lezen van haar kaart en het uitpakken van het prachtige kado met lekkers!
Lieve Ingrid, vanuit mijn hart wil ik je hartelijk danken voor deze enorme verwennerij en je bent TE gek!
Hele dikke ♥ zoen van mij!

Ja en dan kwam het bericht van ook zo’n lieve weblogvriendin Miranda dat ik een kadootje mocht ophalen en jawel het is de “Kreativ Blog Award”, hiep hiep hoeraaaa…..!
Met blozende wangen van verlegenheid mag ik deze presenteren op m’n blog.
Miranda, ook voor jou vanuit mijn hart ontzettend bedankt voor deze Award.
Maar dit heb ik natuurlijk ook aan jullie lezers te danken voor de hele lieve en spontane reacties het geeft mij altijd zoveel inspiratie, soms wel teveel!

Voor mij is creativiteit echt een ware ontspanning, er ligt altijd een werkje klaar om te borduren, haken, breien of patchen op de tafel.
Mijn dag begint bij het ontbijt met het zetten van steekjes anders begint de dag niet goed, zo erg is het al met me gesteld hahahah…..


Nu las ik dat ik zeven dingen over mezelf moet vertellen wat jullie nog niet weten van mij, dat is moeilijk want ik er vertel al zoveel over mezelf…(ahum, niet lachen)!
Hier komen ze dan:
1. Deze tijd van het jaar vind ik de mooiste tijd van het jaar, heerlijk van elkander en alle mooie gezellige lichtjes genieten en de kerstgedachte. Richting Januari de wintertijd ervaren en begin je dan met rust. Op 1 januari trek ik altijd witte kleding aan en ons huis zal dan heerlijk geuren met witte hyacintjes en narcisjes.
2. Strijd heb ik met roken, vorig jaar 5 maanden gestopt geweest totdat ik dus 1 januari 2009 op de tandarts stoel beland na 2 weken flinke kiespijn. Hoop dat ik binnenkort weer de mentaliteit hebt om te stoppen, was een heel leuk potje wat ik had gespaard.
3. Werk 3 dagen in de week (in drukke tijden meer) als Office Manager in het breedste zin van het woord bij een heel leuk bedrijf/groep, al bijna 10 jaar. Een onzettende leuke baan, gelukkig druk en ik ben in dit bedrijf eigenlijk een duizendpootje. Wij verzorgen veiligheidstrainingen zoals, BHV, Omgaan met Agressie & Geweld en Overvalpreventie wat heel enthousiast wordt ontvangen door de deelnemers. Is ook wel een beetje m’n passie geworden, want dat is gekomen doordat ik mensen zag reanimeren om een leven te redden en wat heb ik dan een mooie job dat we mensen hierin kunnen opleiden en trainen.
4. Ben een ontzettende snoeperd, vooral chocola… An chocolat a day, keeps the doctor away hahaha… is mijn motto. (Vrouwen hebben dat gewoon nodig hoor)
Wel met mate want ook ik ken de strijd met calorietjes, vreselijk.
Voor een heerlijke zak friet mag je me wakker maken, HEERLIJK!
Maar ook voor het Indische eten van m’n moeder.
5. Op het moment tennis ik maar alles wat te maken hebt met dans vind ik geweldig en dat laatste wil en doe ik maar al te graag. En soms in huis dans ik gewoon lekker in de rondte als ik een geweldig nummer op de radio hoor.
6. Volgens mijn man heb ik ook een schoenentik hihihi… Als ik in zo’n land als Italië ben geweest dan kom ik met 5 paar gemiddeld thuis. (ja erg hé, sorry ik weet het)
7. Heb modevakschool gedaan en ben voor mijn huidige baan ontwerpster/styliste geweest in kinderkleding. Had aan huis ook een klein zaakje, was een tuinhuis waarin ik werkte en dat was m’n atelier waar ik vele uurtjes zat.
Naast het maken en ontwerpen van deze kinderkleding gaf ik ook workshops in groen- en woondecoraties, was een hele leuke tijd. Maar helaas kon ik er destijds niet een goede verdienste uithalen en de accountant vond het verstandiger als ik het hobbymatig deed. Teleurgesteld in mezelf natuurlijk en heb daarna 6 jaar lang geen naald en draad meer aangeraakt. Totdat ik met m’n hartsvriendin Ellen voor een weekend naar London ging voor Christmas Shopping. Ik zat toen niet lekker in m’n vel en tijdens een etentje daar vertelde ze me: “Weet je wat jij moet doen, lekker borduren”. Ik keek haar verbaasd aan en was er eigenlijk een beetje verbolgen onder, “borduren” zei ik tegen haar. Dat doen we wel als ik jou een steunkous mag aantrekken hahaha… Bij thuiskomst toch naar haar geluisterd en voorzichtig aan m’n boeken tevoorschijn gehaald en een borduurtje gemaakt.
En tot op de dag van vandaag ben ik haar zó ontzettend dankbaar dat ze me net dat duwtje in de rug gaf, wist precies wat ik nodig had!
En ja, in 2007 ben ik bekend geworden met de quilters en handwerkwereld d.m.v. het lappenpopje wat ik heb gekregen van Tanja uit het atelier van Bep. Daar ben ik Tanja ook zo dankbaar voor. Hoe toepasselijk op haar schort: “Listen to your heart”! En het lappenpopje heeft dan ook nog een hart tegen haar oor aan gedrukt, lief hé! En wat dit voor wending heeft gegeven lezen jullie op m’n blog.

En voor nu heb ik een Christmas Gift voor jullie vanwege de Award die ik heb mogen ontvangen. Op naar m’n volgend bericht!

Tot zo, ♥ Cindy ♥

Hello everybody, finally I can write again.

I warn you this will be a very long post, hahaha ... that become when I not write for such a long time. (do not fall in sleep ok)

Are you all wrapped in Christmas spheres? I am and I love it so much with all those Christmas decorations around me. For seven weeks we already hear the Christmas songs of Bing Crosby and Nat King Cole in our house, so great ... hahaha. I am so enjoying it all and…even more I do enjoy of beautiful gifts that I may received from sweet angels, just keep reading and in my next message I have a little Christmas gift for you.

When I got home from work there I found on my doormat a wonderful package a beautiful card with a picture on it with a rain of hearts, GREAT!Under that rain I would like to walk without an umbrella...And with unpacking of the envelope, these gifts came out, so great!From my dear friend Ingrid blog of "My Day", unfortunately we do not have met each other yet but that will definitely happen in 2010.The heart what Ingrid has made for me comes from this book "Toys & Gifts to make yourself" by Caroline Zoob such a inspirational book.I only could shouting like "Oooohhhhh" and "how beautiful" when I was unpacking the presents!On her blog, I had already react that she had found a great book and guess what, after some searching on the internet I already found the book at
www.kinderboekenkast.nl and is now in my collection of hobby books, hurray !

And then she wrote me: "The three white buttons are your family and the two small pink buttons you and me" (little sigh).Was completely silent after reading her card and unpacking of the beautiful gift and goodies!Dear Ingrid, from my heart I thank you for this great gift and you are great!
You get a big ♥kiss from me!

And then came the message of even such a dear weblog friend Miranda that I could pick a gift and yes it is the "Kreativ Blog Award", hip hip hooraaayyy..!With red cheeks of embarrassment I may presented it on my blog.
Miranda, for you from my heart thank you very much for this lovely award.
But also thanks to you dear lovely readers for the very sweet and spontaneous reactions I always receive and it gives me so much inspiration, sometimes too much!For me creativity is really a true relaxation, on my table there is always a little work for to do some handcrafting like embroidery, crochet, knitting or patching.My day begins at breakfast with some stitches otherwise my day is not starting well, this is me now hahahah…
Now I read that I must write seven things about myself what you do not know of me, that's difficult because I tell already so much about myself ... (ahem, do not laugh)!

Here they are:
1. This time of year I find it the most wonderful time of the year, enjoy and spending the time with each other, Christmas thoughts and enjoy all those cosy Christmas lights. The upcoming winter season in January and start the new year with peace and calmness. On January 1 I always dress my self in white clothes and our home will smell delicious from white hyacinth and narcissus.
2. I struggle with smoking, last year I was stopped for 5 months until on January 1, 2009 when I sat on the dentist's chair with 2 weeks big toothache. I hope shortly to have the mentality to stop because when I quit smoking I save some money.
3. Work 3 days a week as Office Manager in the broadest sense of the word in a very nice company / group, for almost 10 years. Enormously nice job, I'm happily busy in this company and I am actually a thousand-feet. We provide safety training such as Emergency Response, Dealing with Violence & Aggression and robbery prevention. With such a great enthusiasm of our course is receiving by the participants. Has also become a bit of my passion, because for that I saw people to resuscitate to save one life and then I thought what do I have a wonderful job that we can educate people and train for perchance saving lifes.
4. I terrible love candy, especially chocolate... “An chocolate a day, keeps the doctor away hahaha ... “ is my motto. (Women needed those) But in little parts since I know the fight with calories, terrible. For a delicious bag of fries/chips you can also wake me up, I love it! And also the Indonesian food of my mother.
5. At the moment I play tennis but everything to do with dance I love that kind of sport so much. And sometimes I just enjoy to dance at home when I hear a great song on the radio.
6. According to my husband I have a shoe mania hihihi ... When I'm in a country like Italy I come home with 5 pair of shoes. (sorry I know)
7. I finished Fashion/design school and for my current job I was a designer/stylist in child fashion.
I’ve got a shop at home in a small barn, where I worked and that was my studio/atelier where I spent many hours making children clothes. Besides making and design of those children clothes, I also gave workshops in green herbage- and home decorations, that was a great and creative time. But unfortunately I could not make a good merit and the accountant found it wiser when I work for hobby. Disappointed in myself of course and for 6 years I did not touch a needle and thread. Until I went with my best friend Ellen to London for a weekend for Christmas shopping. At that time I was not feeling well with myself and when we enjoy our dinner there she told me: "You know what you should do, please do some embroidery”. I looked surprised at her and I feel actually a little angry inside, "embroidery" I told her. “I will do that when we are old and I put you some stockings on hahaha ...” In return from our weekend in London I just listened to her and carefully I search in my hobby books for embroidery patterns and made a little embroidery stitching. And until this day I am so very grateful to her she just gave that helping hand, knew exactly what I needed!

And yes, in 2007 I became familiar with the quilters and crafts world through a pattern for a doll rag that I received from Tanja from the studio of Bep. I am also very grateful to Tanja. How appropriate, the lovely text on her apron of the rag doll: "Listen to your heart"! And the rags doll also has an heart pressed against her ear, how sweet! And what this twist has given in my life you can read it all on my blog.
And now I have a Christmas gift for you because of the Award that I may receive.
This you can read on my next post!

See you then, ♥Cindy ♥

3 opmerkingen:

Splashes of Pink and Mint zei

Fijn om weer wat van je te horen, en zeker met zo'n vrolijke en gezellige post! Natuurlijk helemaal geweldig om al die dingen over je te lezen (chocolade...hhmmmm... wie lust dat nou niet zou ik bijna zeggen!)! En het hart is prachtig, mooi met al die symboliek! Je hebt lieve mensen om je heen, geniet er van!

Anoniem zei

Wat een heerlijk lang verhaal was dit, ik heb weer genoten van een kijkje in jou leven.
Chocola........kreun.......ben net terug van een bezoekje aan Ikea en daar heb ik me weer laten verleiden tot de aankoop van een zak Daim, kon het niet laten, ze riepen me en zeg dan maar eens nee ;-))
Je oogst wat je zaait en jij zaait zoveel liefde, dat het logisch is dat je er ook veel van terug krijgt, blijven zaaien, de wereld wordt er alleen maar beter van.

Liefs en groetjes
Ines

Kindermerkkleding zei

Ik mag graag een stuk lezen wat iemand zo leuk en goed in elkaar gezet heeft. Ga vooral zo door!

Related Posts with Thumbnails